Download algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KONVO 



Artikel 1 Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
  nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Konvo gesloten overeenkomsten. Algemene
  voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 2. Indien de opdrachtgever eenmaal een overeenkomst met Konvo heeft gesloten op basis van
  de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Konvo te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten van die betreffende overeenkomst een verwijzing naar deze voorwaarden of een toepasselijk verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
 
Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Konvo niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van Konvo zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald. De toepasselijkheid van artikel 6:219 BW wordt uitgesloten. Een aanbod wordt in elk geval geacht
  te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand is aanvaard.
 3. Konvo heeft te allen tijde het recht te bepalen dat de door haar te leveren artikelen en zakenslechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
 
Artikel 3 Annulering
 1. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk.
 2. Indien de opdrachtgever een overeenkomst niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Konvo – naast eventuele schade als gevolg van de annulering – de overeengekomen prijs van de te leveren zaken te vergoeden.
 
Artikel 4 Prijzen
 1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Konvo opgegeven prijzen inclusief invoerrechten, accijnzen en belastingen, doch exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en overige ingevolge deze voorwaarden in rekening te brengen kosten.
 2. Verhogingen van kosten componenten, waaronder mede te verstaan invoerrechten, accijnzen
  of andere (overheid)belastingen en/of heffingen, alsmede door de overheid voorgeschreven of
  toegestane prijsverhogingen, mogen door Konvo worden doorberekend, ook na de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Konvo behoudt zich het recht voor om afzonderlijk administratiekosten en/of transportopslag en/of brandstoftoeslag aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, welke kosten opdrachtgever gehouden is aan Konvo te voldoen.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatie tarieven worden berekend.
 
Artikel 5 Betaling
 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat in gebrekenstelling door Konvo is vereist.
 2. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Konvo zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Konvo te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en Konvo daarop zonder moeite verhaal kan nemen.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit Artikel bedoeld, is deze van rechtswege in verzuim en is deze wegens de vertraging en de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag aan Konvo een rente verschuldigd van 2 % per maand.
 4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit Artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen contractuele rente, subsidiair wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met de rente, zulks met een minimum van Euro 150,-.
 5. In het geval de factuur van Konvo niet in Euro’s is gesteld, heeft Konvo het recht voldoening te vragen in Euro’s en wel naar de koers van de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel, ter keuze van Konvo, naar die van de datum van de factuur.
 
Artikel 6 Wijze van levering en eigendomsvoorbehoud
 1. De levering vindt plaats af fabriek Konvo, tenzij partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen. Vanaf het moment van levering, is het risico voor geheel of dergelijk tenietgaan, beschadiging, diefstal e.d. van deze zaken voor de opdrachtgever
 2. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van
  de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van Konvo door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit een vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. Konvo is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van
  de krachtens de overeenkomst door Konvo te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder
  daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Konvo bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 4. Konvo behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever (af) geleverde
  zaken en af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Konvo in het kader van de overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Konvo geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Konvo heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens Konvo.
 5. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze
  de zaken niet verpanden of aan een derde enige ander recht daarop verlegen, behoudens eigen
  gebruik, verkoop en levering aan derden in de normale uitoefening van het bedrijf. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.
 6. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in lid 3 en lid 4 van dit artikel.
 
Artikel 7 Levertijden
 1. Een door Konvo opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking en gaat eerst in nadat de opdracht door Konvo schriftelijk is bevestigd. Konvo is, ook bij een overeengekomen
  uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van Konvo aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de
  opdrachtgever wijziging in de specificatie van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Konvo in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productie capaciteit.
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Konvo, gehouden al datgene
  te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Konvo mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Konvo en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.
 4. Konvo is bevoegd om de levering op te schorten bij niet naleving door de opdrachtgever van het in dit artikel 7.3 bepaalde en indien en zolang de opdrachtgever in verzuim is met betaling van enig uit hoofde van vorige  leveringen en/of ter zake van de betrokken levering verschuldigde bedragen. Konvo is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Konvo de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 5. Een overeengekomen (af) leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Konvo door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van Konvo is sprake, indien Konvo verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, overheidsmaatregelen, vertraging door aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen of verpakkingsmateriaal, brand, overstroming, vorst en andere bedrijfsstoornissen zoals werkstaking, bedrijfsbezetting of soortgelijke acties, gebrek aan werkkracht (en) excessieve ziekte van personeel en transportstoornissen, alles zowel in het bedrijf van Konvo als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Konvo bestaan.
 6. Indien door overmacht de aflevering meer dan drie maanden vertraagd wordt of voorzienbaar is dat dit het geval zal zijn, zijn zowel Konvo als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst, voor het niet uitgevoerde gedeelte, te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding aan de andere partij. Indien de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever de geleverde zaken behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom voldoen.
 
Artikel 8 Reclames
 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Konvo de
  overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Konvo er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het hiervoor bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering. Na verloop van de in lid 1 genoemde termijn behoeft Konvo geen klachten/reclames te accepteren en wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en te hebben geaccepteerd.
 2. Konvo is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 4. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn van 5 werkdagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Konvo voor opdrachtgever redelijkerwijze mogelijk is.
 5. De prestatie van Konvo geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 6. Indien een klacht door Konvo gegrond wordt bevonden, dienen de zaken aan Konvo geretourneerd te worden en heeft Konvo de keuze tussen een schadeloosstelling in geld die in geen geval de waarde der geleverde zaken zal overtreffen, dan wel kan Konvo een vervangende levering doen. Elke andere vorm is nadrukkelijk uitgesloten.
 7. Een reclame betreffende geleverde zaken beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveringen en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van Konvo op te schorten.
 
Artikel 9 Eigendom productiemiddelen
           Alle door Konvo vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen blijven eigendom van Konvo,
           ook als deze als aparte post op de offerte, het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Konvo is niet gehouden deze zaken aan de opdrachtgever
           af te geven. Evenmin is Konvo gehouden deze zaken voor de opdrachtgever te bewaren.
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. De opdrachtgever is gehouden alle in detailverpakking door Konvo geleverde en in het verkeer
  gebrachte artikelen te verhandelen in de originele van Konvo afkomstige verpakking, zonder
  veranderingen/wijzigingen aan te brengen. Het is de opdrachtgever voorts niet toegestaan de van Konvo afkomstige of via Konvo geleverde verpakkingen te gebruiken, te verhandelen of in het verkeer te brengen, anders dan met de oorspronkelijke inhoud die aan de opdrachtgever is geleverd. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde is de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- voor iedere overtreding, naast de gehoudenheid om alle dientengevolge veroorzaakte schade aan Konvo te voldoen.
 2. De aansprakelijkheid van Konvo uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt
  tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, met dien verstande dat Konvo te allen tijde hoogstens aansprakelijk is voor het bedrag waarvoor de door Konvo afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt
  en in het betreffende geval tot uitkering overgaat. Ingeval er geen dekking wordt verleend en bij schade die te wijten is aan opzet op bewuste roekeloosheid van Konvo en met dien verstande dat ingeval van een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst Konvo aansprakelijk gesteld kan worden voor vergoeding van directe schade van de opdrachtgever tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief btw, aan Konvo heeft betaald.
 3. Konvo is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat
  opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken en of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 4. Konvo is voorts niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, waaronder begrepen
  omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade, etc.
 5. Konvo is nimmer jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor, en de laatste is verplicht Konvo in alle opzichten te vrijwaren tegen, aanspraken van derden op kosten, schaden en intresten ontstaan ten gevolge van daden of nalatigheid van personen in dienst van Konvo, of door zaken welke eigendom zijn van Konvo of welke bij haar in gebruik zijn, of door Konvo getransporteerde en/of verkochte zaken.
 6. In alle gevallen waarin Konvo een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventueel aangesproken werknemer(s) van Konvo eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) van Konvo bedongen.
 
Artikel 11 Ontbinding
 
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 5 kan Konvo de overeenkomst met onmiddellijke
  ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden – zonder tot enige schadevergoeding jegens de koper
  gehouden te zijn en onverminderd het recht van Konvo schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen – ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, bij aanstelling van een stille curator, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever (indien deze rechtspersoon is of een personenvennootschap vormt) wordt ontbonden, de opdrachtgever door beslaglegging op essentiële vermogensbestanddelen, welke beslaglegging niet binnen drie maanden is opgeheven, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid
  over zijn vermogen of delen ervan verliest, de opdrachtgever zijn onderneming duurzaam
  staakt, alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een koopovereenkomst of uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeit, niet nakomt.
 2. In de gevallen genoemd in lid 1 is de door de opdrachtgever aan Konvo verschuldigde schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.
 
Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank
 1. Op aanbiedingen en overeenkomsten en de uitvoering daarvan en deze voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
  voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.
   

 
 
 
 

Contact

Konvo Schoonmaakproducten
Rietveldstraat 8a
8013 RW  Zwolle

Telefoon: 084 88 27 372
E-mail: info@konvo.nl